אסיפה כללית שנתית ביום ב', 13.5 בשעה 20:00

האסיפה הכללית השנתית של קהילת יונתן תתקיים ביום ב', 13 במאי בשעה 20:00 בביתם של הרב מיכאל ושרה בוידן בשעה 20:00.

סדר-היום

 1. הגשת הדו"ח המילולי ע"י יו"ר העמותה

הדו"ח יכלול:

 • פעולות שביצעה העמותה בשנת הדו"ח

 • פירוט של חברי הוועד

 • פירוט של חברי וועדת הביקורת

 • השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי התרומות

 1. המלצות ועדת הביקורת בנוגע לדו"ח המילולי לשנת 2018

 2. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2018

 3. הגשת הדו"ח הכספי לשנת 2018

 4. המלצות ועדת הביקורת בנוגע לדו"ח הכספי לשנת 2018

 5. אישור המלצות חברי וועדת הביקורת לשנת 2018

 6. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2018

 7. אישור בעניין מינוי רואה חשבון של העמותה לשנת 2019/20

 8. מינוי של גזבר ומורשה חתימה חדש לעמותה במקום מרטין הימל

 9. תוספת לתקנון העמותה בעניין שם העמותה ושם הקהילה

 10. דיווחים הנוגעים לפרויקט הבנייה

 11. הצעת החלטה בעניין הצטרפותה של עמותת "קהילת יונתן" לתנועה הרפורמית בישראל

 12. שונות